Regulamin zawodów wędkarskich o puchar kanału Wędkarski CHALLENGE

REGULAMIN  ZAWODÓW

 1. Zawody organizowane są przy współpracy Wędkarski CHALLENGE oraz Łowiska „Jesiotr, który jest organizatorem w rozumieniu przepisów prawa, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Zawody o puchar kanału Wędkarski CHALLENGE rozgrywane będą przy użyciu technik gruntowych (feeder, method feeder) przy użyciu jednej wędki, tzw. feedera z wymiennymi szczytówkami, które są jedynymi dozwolonymi sygnalizatorami brań.
 3. Zestaw do połowu składa się z wyżej opisanego wędziska, kołowrotka, żyłki głównej, koszyka zanętowego, tzw. podajnika dedykowanego do method feedera, ciężarka lub podobnego akcesorium dedykowanego do połowów feederowych (wyboru dokonuje zawodnik i może w każdej chwili dowolnie zmieniać) oraz przyponu zakończonego jednym, bezzadziorowym hakiem.
 4. Stosowane przez zawodników zanęty oraz przynęty nie mogą być szkodliwe dla ryb oraz ekosystemu. Dopuszcza się stosowanie zanęt pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Stosowane przynęty mogą być pochodzenia naturalnego oraz sztuczne (np. gumowa kukurydza).
 5. Zawodnicy mają możliwość wyboru techniki połowu oraz jej zmiany podczas wędkowania. Zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie czasu łowienia.
 6. Zawody w 2021 roku odbywać się będą na łowisku „Jesiotr” (05-240 Jaźwie, ul. Ośmiu Stawów 8A)
 7. Na zawodach zawodnicy łowić będą w 3 sektorach . Nad zawodami czuwać będą sędziowie główni oraz sektorowi. Zawody wygrywa zawodnik z najwyższą wagą złowionych ryb.
 8. Losowanie odbywa się w następującej kolejności: Przy użyciu funkcji losowania sekwencyjnego liczb w programie komputerowym wyznacza się kolejność losowania stanowisk przez zawodników, następnie zawodnicy losują numery stanowiska.
 9. Losowanie jako procedurę przeprowadza sędzia główny, natomiast poszczególne czynności jak np. losowanie numerka wykonuje osobiście zawodnik. Sędzia główny podejmuje ostateczne decyzje w sytuacjach spornych. Decyzja sędziego głównego jest niepodważalna i ostateczna.
 10. Wszystkie protesty zgłaszane są podczas zawodów, niezwłocznie po nieprzepisowym zdarzeniu.
 11. Protesty po zawodach nie będą rozpatrywane.
 12. Protesty bezpodstawne będą karane 50 zł lub usunięciem z zawodów.
 13. Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk udają się na swoje miejsca i ustawiają stanowisko wraz ze sprzętem w obrębie około 1 m od numeru startowego.
 14. Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska. Organizator/sędzia poinformuje o szerokościach stanowisk.
 15. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca, nie może jednak bezpośrednio ingerować w łowienie.
 16. Zawodnicy mają zakaz przemieszczania się po stanowiskach, wyjątkiem jest sytuacja splątania zestawów. Stanowisko podczas trwania tury wolno opuszczać tylko w uzasadnionych sytuacjach, jak np. potrzeba fizjologiczna. Przed opuszczeniem stanowiska zawodnik ma obowiązek wyjąć zestaw z wody i zabezpieczyć wędkę.
 17. Zawodnicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby holować rybę w obrębie swojego stanowiska. Ryba musi być podebrana w obrębie swojego stanowiska.
 18. W momencie, gdy ryba wpłynie w zestaw innego zawodnika, zawodnik w którego zestaw wpłynęła ryba holowana przez innego zawodnika, ma prawo zgłosić protest. Jeżeli powyższa sytuacja faktycznie wpłynęła na jego wędkowanie, bądź wynik w zawodach, sędzia główny po rozpatrzeniu sytuacji z sędzią sektorowym mają prawo nie zaliczyć ryby.
 19. Podczas zawodów będą obowiązywały 4 sygnały:

1 sygnał – można nęcić

2 sygnał – można łowić

3 sygnał – 5 minut do końca zawodów

4 sygnał – koniec zawodów (każdy uczestnik po 4 sygnale ma obowiązek jak najszybciej wyjąć zestaw z wody)

 1. Zawodnik ma obowiązek używania co najmniej 2 siatek min. 3 m, zalecane jednak używanie 3 siatek (dopuszczalna jest jedna siatka okrągła o długości 4m o średnicy obręczy 40cm lub kwadratowa o bokach obręczy o długości min. 40cm każdy.
 2. Zakazuje się korzystania przy nęceniu z tzw. spombów, rakiet, łyżek zanętowych, łódek zanętowych, łodzi podwodnych, dronów etc.
 3. Zawodnicy nęcą za pomocą ręki, procy, koszyka feeder/podajnika method feeder.
 4. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem, jak i podczas wędkowania. Zakaz używania markerów oraz innych urządzeń do oznaczania punktów na wodzie przed oraz podczas zawodów
 5. Do wędkowania dopuszcza się jedynie żyłkę. Nie zezwala się na stosowanie jako linki głównej oraz przyponowej plecionki.
 6. Dopuszcza się stosowanie jedynie bezzadziorowych haków.
 7. Każdy łowiący odpowiada i dba o stan złowionych ryb.
 8. Złowionych ryb nie kładziemy na ziemi, w razie potrzeby zawodnik stosuje matę karpiową. Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą na stanowisku matę karpiową, podbierak oraz przyrząd do wyhaczania.
 9. Po złowieniu każdej ryby, miejsce po haczyku należy odkazić odkażaczem.
 10. Ponowne zarzucenie zestawu jest możliwe po wyhaczeniu wcześniej złowionej ryby i bezpiecznym umieszczeniu jej w siatce.
 11. Duże ryby zawodnik ma obowiązek zgłaszać do sędziego sektorowego, jeżeli sędzia uzna, że ryba nie może być przetrzymywana w siatce, waży rybę, odnotowuje wagę  i wypuszcza ryby.
 12. W przypadku zacięcia ryby przed sygnałem kończącym zawody będzie ona zaliczona, jeśli zostanie podebrana przed upływem 15 min od sygnału.
 13. Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów, zarządcę/właściciela łowiska lub sponsorów w celach promocji łowiska; grupy, strony, kanału Youtube Wędkarski CHALLENGE, samych zawodów oraz sponsorów.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Uczestników oraz zdarzenia losowe.
 15. Każdy Uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z kradzieży lub zniszczenia sprzętu.
 16. Zabrania się spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających.
 17. Zabrania się wchodzenia do wody podczas trwania całej imprezy.
 18. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów zawodów oraz łowiska.
 19. Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów lub usunięciem z łowiska oraz wpisaniem na czarną listę, równoznaczną z zakazem uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Wędkarski CHALLENGE oraz Łowisko „Jesiotr”
 20. Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku Organizator zwraca pełną kwotę wpisowego uczestnikom.
 21. Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak np. niebezpieczne warunki atmosferyczne, w szczególności burza, gwałtowny wiatr, gradobicie.
 22. Uczestnik ma obowiązek zgłosić organizatorowi wszystkie nieprawidłowości, które zauważył lub się o nich dowiedział. W sytuacji zatajenia takiego faktu w wyniku działania w złej woli, Organizator ma prawo nawet wykluczyć Uczestnika, który o fakcie celowo nie poinformował.
 23. Uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach bez uprzedniego poinformowania o takim fakcie (najpóźniej 4 tygodnie przed datą zawodów).
 24. Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed, jak i w trakcie zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.
 25. W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest nie podważalna i ostateczna.
 26. W razie zmiany miejsca, daty, regulaminu lub innych – Organizator poinformuje o zmianach Uczestników, którzy już wpłacili wpisowe.
 27. W razie zmiany daty lub regulaminu w stopniu znaczącym – Uczestnik ma prawo zrezygnować i żądać zwrotu wpisowego.
 28. Wyniki i wszystkie statystyki możecie śledzić na bieżąco na stronie udostępnionej przez Organizatora (http://wedkarskichallenge.pl)